...ยินดีต้อนรับสู่เว็บบล็อคของ น.ส.สุภาภรณ์ กิริยาดีค่ะ รหัสนักศึกษา 544110131 คบ.2 สัมคมศึกษา หมู่ 3 ...

วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

โครงการสอน
รหัสวิชา PC54505 3(2-2-5)
วิชานวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา
Innovation, Technology and Information in Education
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ภาคเรียนที่ 1/2555
อาจารย์ผู้สอน อ.ประภาช วิวรรธมงคล
_________________________________________________________________

วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วิชานวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา (PC54505)

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  นวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจาการใช้นวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศ  แหล่งเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้  การสร้างการออกแบบ   การนำไปใช้  การประเมินผล   การปรับปรุงนวัตกรรม   สามารถเลือกใช้  ออกแบบ  สร้าง ปรับปรุงนวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องจองกับระดับการศึกษา   ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี  สามารถแสวงหาแหล่งการเรียนรู้ที่ดี  สามารถแสวงหาแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย  และเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน

วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วัตถุประสงค์

เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบสนเทศบทเรียนจบตามหลักสูตรแล้วจะมีพฤติกรรมหรือความสามารถดังนี้
1. อธิบายความหมายของนวัตกรรม   เทคโนโลยี  และสารสนเทศได้
2. ยกตัวอย่างนวัตกรรม   เทคโนโลยี  และสารสนเทศที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้
3. ชี้ให้เห็นถึงประโยชนืของนวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศได้
4. บอกถึงปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศได้
5. บอกความหมายและประเภทของแหล่งเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ได้
6. อธิบายพื้นฐานการออกแบบการเรียนการสอนได้
7. อธิบายรูปแบบการเรียนการสอน
8. ยกตัวอย่างรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้
9. อธิบายวิธีการเลือกใช้สื่อหรือนวัตกรรมที่เหมาะสมได้
10. เสนอแนวทางในการสร้าง  ปรับปรุงนวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับการเรียนการสอนในรายวิชาได้อย่างน้อย 1 รายวิชา
11. สามารถแสวงหาแหล่งเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมได้
12. ยกตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศได้อย่างน้อย 3 เรื่อง

เนื้อหาบทเรียน

เนื้อหาบทเรียนแบ่งออกเป็น 10 หน่วยการเรียน  ซึ่่งแต่หน่วยการเรียนมีรูปแบบการสอนดังนี้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับนวัตกรรม
เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
หลักการ แนวคิด  ทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรม
เทคโนโลยีและสารสนเทศ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
การสื่อสารเพื่อการเรียนการสอน
หน่วยการเรียนรู้ 4
จิตวิทยาการเรียนการสอน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
การออกแบบการเรียนการสอน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
นวัตกรรมการเรียนการสอน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
คอมพิวเตอร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต
หน่วยการเรียนที่ 9
แนวโน้มในอนาคตเกี่ยวกับนวัตกรรม
เทคโนโลยีและสารสนเทศกับการศึกษาหรือการเรียนการสอน
หน่วยการเรียนที่ 10
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนการสอน
สื่อการเรียนการสอน
    1. เอกสารประกอบการสอน
    2. Weblog และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
    3. ตัวอย่างผลงานของนักศึกษาที่เคยเรียนมา
    4. การสาธิต

ขั้นตอนการดำเนินงาน
    1. ขั้นเตรียม
    2. ขั้นดำเนินการสอน
    3. ขั้นสรุปและประเมินผล

กิจกรรมการเรียนการสอน
    1. ปฐมนิเทศ  ชี้แจงวัตถุประสงค์
    2. ทดสอบก่อนเรียน (pre-test)
    3. ฝึกอบรมการสร้างเว็บบล็อกเภื่อการเรียนการสอน
    4. กำหนดเนื้อหาบทเรียนและกิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
    5. การตรวจสอบองค์ประกอบของสื่อเว็บบล็อกให้ถูกต้องและเหมาะสม
    6. การสรุปและประเมินผลระหว่างเรียน
    7. การสอบปลายภาคเรียน
    8. การวัดและประเมินผลรวม

การวัดและประเมินผล
    1. สื่อเว็บบล็อกรายบุคคล
    2. สื่อเว็บบล็อกงานกลุ่ม
    3. รายงานการศึกษาค้นคว้า
    4. คุณธรรมจริยธรรมที่เกิดจากการเรียนรู้เนื้อหาบทเรียน
    5. การสอบปลายภาคเรียน

เกณฑ์การประเมินผล
    คะแนน 80 - 100                        ค่าระดับคะแนน  A
    คะแนน 75-79                            ค่าระดับคะแนน  B+
    คะแนน 70-74                            ค่าระดับคะแนน  B
    คะแนน 65-69                            ค่าระดับคะแนน  C+
    คะแนน 60-64                            ค่าระดับคะแนน  C
    คะแนน 55-59                            ค่าระดับคะแนน  D+
    คะแนน 50-54                            ค่าระดับคะแนน  D
    คะแนน 0-49                              ค่าระดับคะแนน  E